urdad2018-07-08 22:48:50
i got three shiny articunos in pokemon go