urdad2018-07-08 17:48:50
i got three shiny articunos in pokemon go